Headlines

कार्य बिभाजन

महानिर्देशक तथा उप महानिर्देशकको कार्य विवरण

महानिर्देशकको कार्य विवरण
१.    शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसंग सम्पर्क र समन्वय कायम गर्ने ।
२.    विभाग र सो अन्र्तगतका डिभिजन कार्यालय तथा आयोजनाहरुलाई अख्तियारी प्रदान   गर्ने ।
३.    विभाग र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको नियुक्ती, सरुवा, काज, पदस्थापना, सम्बन्धी कार्य प्रचलित ऐन नियम बमोजिम गर्ने ।
४.    विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकहरुमा विभागको प्रतिनिधित्व गर्ने ।
५.    वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुृमा गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने र सोको स्वीकृति पश्चात् कार्यान्वयन गराउने ।
६.    बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
७.    तालुक अड्डाहरुको नीति निर्देशन पालना गर्ने ।

उप महानिर्देशकहरुको कार्य विवरण (आवास÷शहरी विकास÷भवन÷खरिद व्यवस्थापन महशाखा)

१.    सम्वन्धित महाशाखा प्रमुख भई कार्य गर्ने ।
२.    वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा सुपरिवेक्षण, तथा अनुगमन गर्ने ।
३.    शाखाहरुलाई आ–आप्mना कार्यहरु सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र शाखाहरु बीच समन्वय कायम गर्ने ।
४.    विभिन्न समयमा गठन हुने कार्यदलहरुमा विभागको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ।
५.    महानिर्देशकलाई आवश्यक सल्लाह र सहयोग उपलब्ध गराउने र उहाँको अनुपस्थितिमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ।

महाशाखाशाखाका कार्यहरु

शहरी विकास महाशाखाका कार्यहरु :–

१. भौतिक योजना तर्जुमा एवं शहरी विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्ने गराउने ।
२. नगरोन्मुख साना शहरहरुको अध्ययन गरी पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य गराउने ।
३. शहरी वातावरणलाई मैत्री बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययन गर्ने गराउने र सो अनुसार कार्य गर्ने गराउने ।
४. विभिन्न नगरपालिकाहरुको भौतिक योजना तयार गर्ने तथा न.पा. संग समन्वय गरी कार्य गर्ने गराउने ।
५. नगरपालिका, नगर विकास समिति, जिल्ला सदरमुकाम, बजार केन्द्र आदिको डिजिटल आधार नक्सा तयार गर्ने गराउने ।
६. आवास तथा शहरी विकास अयोजना सम्बन्धि भू सूचना तथा तथ्यांक अध्ययन गरी अद्यावधिक गर्ने गराउने ।
७. नगर विकास ऐन अन्तर्गत नगर विकास समितिहरुको कामको अनुगमन मुल्याङ्कन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, नगर विकास निर्देशिका लागू गर्ने तर्फ सक्रिय रही काम गर्ने ।
 

थप कार्य विवरण हेर्नको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस
mahashakhaharuko-karya-bibaran.pdf