Headlines

कार्य बिभाजन

 

महानिर्देशक तथा उप महानिर्देशकको कार्य विवरण

महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, महाशाखा तथा शाखाहरुको कार्य विवरण

महानिर्देशकको कार्य विवरण
► शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायसंग सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी,
► विभाग र अन्र्तगतका कार्यालय तथा आयोजनाबाट संचालित कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण र अनुगमन सम्बन्धी,
► विभागको प्रशासनिक र व्यवस्थापकिय नेतृत्व, 
► उच्च स्तरीय बैठकमा विभागको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी,
► वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुृमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी,
► बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी,
►महाशाखा प्रमुखहरुलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वय, 
► तालुक निकायहरुको नीति निर्देशन पालना सम्बन्धी ।

उपमहानिर्देशकहरुको कार्य विवरण 
► तोकिएको महाशाखाको नेतृत्व,
► महाशाखा अन्तर्गतका वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी,
► शाखाहरुलाई कार्य सम्पादनका लागि निर्देशन र समन्वय सम्बन्धी,
► तोकिएको कार्यदलहरुमा विभागको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी,
► महानिर्देशकलाई राय सल्लाह,
► महानिर्देशकबाट तोकिएका अन्य कार्यहरु 

​​आवास महाशाखा
►एकीकृत वस्ती सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा मापदण्ड सम्बन्धी,
►लक्षित वर्ग तथा अन्य आवास सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा मापदण्ड सम्बन्धी,
►विभागको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी योजनाको तर्जुमा सम्वन्धी,
►वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुमा समन्वय सम्बन्धी,
​►विभागको खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
►जग्गा विकास चक्रकोष सम्बन्धी, 
►कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन, मूल्यांकन र अभिलेखिकरण सम्वन्धी,
►कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न विभाग र अन्तर्गतका निकाय बीच समिक्षा, छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्बन्धी,
►महानिर्देशकबाट तोकिएका अन्य कार्यहरु । 

 

थप कार्य विवरण हेर्नको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस
कार्य बिभाजन २०७५२०७६.pdf